Política de privacitat

Contacte Adreça: Garrotxa 100 – 102, 08211 Castellar del Vallès – Barcelona Tel: 93 143 55 73 Correu electrònic: info@indarama.com
Finalitat Donar resposta a sol·licituds d’informació , pressupostos, comandes, albarans i / o factures. En cas de comprar algun tipus de producte: informar el client sobre avisos de millores, notificació d’incidències, respostes RMA (ReturnMerchandiseAuthorization), assistència tècnica, avisos de qualsevol tipus relacionats amb el servei. Enquestes de qualitat, queixes, suggeriments. Enviament de newsletters amb ofertes o novetats.
Dades tractades Es tractaran les dades estrictament necessàries per a la correcta gestió de la relació precontractual o contractual i/o prestació dels serveis indicats a la comanda, i exclusivament seran els que vostè ens ha facilitat, de forma totalment confidencial.
Termini de conservació Les dades personals dels usuaris seran conservades mentre siguin necessàries per a la gestió de les consultes o suggeriments. En el moment en que no siguin necessàries per a aquesta finalitat, les dades seran bloquejades durant el període en el qual puguin ser necessàries per a l’exercici o la defensa front d’accions administratives o judicials i només podran ser desbloquejades i tractades de nou per aquest motiu. Superat aquest període, les dades seran definitivament cancel·lades. Les dades personals que ens proporcioni seran conservades mentre es mantingui la relació contractual / mercantil vigent, o bé durant un termini de 4 anys a partir de l’última relació de negoci, sempre tenint en compte la normativa vigent a efectes fiscals. Es conservarà la informació imprescindible per a l’enviament de comunicacions comercials que considerem del seu interès, mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat. Sempre podrà exercitar els drets que li reconeix la normativa vigent posant-se en contacte a través de la via que li sigui més còmoda de les dalt indicades, prèvia identificació.
Legitimació Els tractaments que es realitzen amb la finalitat de gestionar les consultes o suggeriments que es realitzin tenen com a base legal el consentiment donat en enviar la consulta o suggeriment i acceptar aquest avís legal de protecció de dades. En la prestació de serveis o venda de productes la base legal per al tractament de les seves dades està atorgada per l’execució del contracte de serveis necessari per a la realització de l’operació negocial.
Destinataris No es comunicaran les seves dades a cap tercer, excepte obligacions legals vigents amb Administracions, Autoritats tributàries o judicials. Aquests serveis prestats per tercers són necessaris per al desenvolupament de la nostra activitat i, en tot moment, el tractament de les dades que duguin a terme es regeix per un contracte que vincula a l’Encarregat respecte a la nostra entitat. En cap cas utilitzaran la informació per a altres fins i la tractaran de conformitat amb les directrius estipulades per la nostra entitat, acords a la seva política de privacitat i a la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Les seves dades poden ser comunicades a: CREDITO I CAUCION, SA que proporciona serveis d’assegurança de crèdit de mercat interior. SERVEIS INFORMÀTICS que tracten informació estadística del web.
Drets Vostè podrà exercir els drets previstos en el Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) en els casos i amb l’abast que estableixi la normativa aplicable en cada moment: Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals incloses en els nostres fitxers. L’interessat té dret a obtenir del Responsable del tractament confirmació de si s’estan tractant o no les dades que li concerneixin, així com informació detallada sobre determinats aspectes del tractament que s’estigui duent a terme. Dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes . L’interessat té dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneix o que es completin aquells que fossin incomplets. No ens fem responsables de les conseqüències que es puguin derivar de les dades incertes facilitades pel Titular d’aquestes. Dret a sol·licitar la limitació del tractament en els casos establerts per l’RGPD, en aquest cas, només els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. Dret a oposar-se al tractament de les dades . En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’entitat deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Dret a la portabilitat de les dades . És a dir, tindrà dret a rebre les dades personals que tinguem i li incumbeixin en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre-les a un altre Responsable. Dret a retirar el consentiment prestat sense que això afecti la licitud del tractament. Podrà exercir els drets esmentats, dirigint-se al Responsable (dades de contacte facilitades a l’inici del present document) enviant la seva sol·licitud, acompanyada amb una còpia del seu DNI o document equivalent. Per obtenir informació addicional respecte a l’exercici dels seus drets, també pot dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD): www.agpd.es . Així mateix li informem que, si ho creu oportú, té el dret a retirar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat per a alguna finalitat específica, sense que això afecti la licitud del tractament, basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas que entengués que no s’han atès adequadament els seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’AEPD.
Tractaments automatitzats El responsable no preveu la realització de tractaments automatitzats que poguessin tenir afectació sobre el titular de les dades personals facilitades.
Mesures de seguretat Amb l’objectiu de fer efectiva i eficaç la seva Política de Protecció de Dades, el Responsable ha adoptat les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessària per evitar l’alteració, pèrdua, mal ús, tractament i accés no autoritzat o robatori de les mateixes tenint en compte l’estat de la tecnologia. Això no obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
Delegat de Protecció de Dades (DPD) El responsable ha nomenat un DPD per a la supervisió del seu Sistema de Gestió de Protecció de Dades Personals. Les seves dades de contacte són: info@indarama.com
Data de revisió 12/06/2018